_

 

"
IIRCG SEMINAR-10 CPE

 

 

 

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Univerzitetom Mediteran i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (http://montaudit.me/),  organizuje u prostorijama MBS Fakulteta na Starom Aerodromu, 11. juna 2018. obuku na temu:

 

"PRISTUP REVIZIJI SISTEMA INTERNIH KONTROLA"

OSNOVA ZA STICANJE IIRCG SERTIFIKATA ZA ZVANJE

"OVLAŠĆENI EKSPERT OCJENE SISTEMA INTERNIH KONTROLA"

10 CPE SATI KONTINUIRANE EDUKACIJE

Specijalističku edukaciju organizujemo za viši menadžment, praktičare iz interne revizije, eksterne revizije, finansija, upravljanja rizicima, kontrole, planiranja i analize, nezavisno od toga da li dolaze iz civilnog ili javnog sektora, pri čemu naglašavamo da ovaj proces organizujemo polazeći od trilateralnog Sporazuma o saradnji  potpisanog između Global IIA, Ministarstva Finansija Crne Gore i IIRCG koji možete preuzeti Ovdje...

Seminar organizujemo polazeći od člana  14. tačka 4. Zakona o računovodstvu (“Sl. list CG” br. 52 od 09.08.2016.), te u skladu sa IIA Standardom 2130-Kontrola.

IIA Standard 2130-Kontrola

"Aktivnost interne revizije mora da pomaže organizaciji u održavanju efektivnosti kontrola tako što ocjenjuje njihovu efikasnost i promoviše njihovo stalno unapređivanje"

 

PODACI O REDAVAČU:


 

MARKO ŽIGMUND

HRVATSKA

  • Višegodišnji je član i predsjednik Odbora za reviziju Hipotekarne banke,

  • Izvršni je direktor Podravske banke iz Hrvatske,

  • U periodu 2006-2008 obavljao je funkciju regionalnog menadžera u revizorskoj kompaniji Delitte doo,

  • Sertifikovan je ekspert u oblasti nadzornih tijela- sertifikat izdat od strane Hrvatske Komore nadzornih tijela i izvršnih menadžera,

  • Licencirani je revizor-licenca izdata od strane Hrvatskog udruženja revizora,

  • Licencirani je interni revizor-licenca izdata od strane Hrvatskog udruženja računovođa.


 

TEME KOJE SU OBRAĐENE TOKOM OBUKE

NAZIV TEME PREDAVAČ

Predavanje predviđeno za 28.05.2018.

 

Uvod - sistem internih kontrola i standardi za implemetaciju internih kontrola

 

Kontrole u poslovnim procesima i implementacija internih kontrola

 

Revizija internih kontrola - testiranje efikasnosti i efektivnosti internih kontrola

    (primjer iz prakse npr. računovodstveni proces, IT i sl.)

 

IT alat za testiranje kontrola

 

Primjeri iz prakse

 

Marko Žigmund

 

OBUKU ĆEMO ORGANIZOVATI U SALI MBS FAKULTETA UNIVERZITETA MEDITERAN U PODGORICI SA POČETKOM U 09:00 ČASOVA.

CIJENA ZA UČEŠĆE U CIKLUSU EDUKACIJE/SERTIFIKACIJE JE:

Za uplate do 01.06.2018.

-100 ZA IIRCG članove i interne revizore iz Javnog sektora

-150 € ZA OSTALE

Za uplate nakon 18.05.2018.

-150 ZA IIRCG ČLANOVE

-200 € ZA OSTALE

 

 

 

Naslovna