_

 

"
IIRCG OBUKA-30 CPE SATI KONTINUIRANE EDUKACIJE

 

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Fakultetom za Informacione Tehnologije Univrziteta Mediteran iz Podgorice, organizuje ekspertsku obuku/sertifikaciju za sticanje profesionalnog zvanja

 

"OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR-SPECIJALISTA ZA INFORMACIONE SISTEME"

 

IIRCG Specijalističku sertifikaciju organizujemo za praktičare iz interne revizije, eksterne revizije, IT Sektora, nezavisno od toga da li dolaze iz civilnog ili javnog sektora, pri čemu naglašavamo da ovaj proces organizujemo polazeći od trilateralnog Sporazuma o saradnji  potpisanog između Global IIA, Ministarstva Finansija Crne Gore i IIRCG koji možete preuzeti Ovdje...

Cijena za učestvovanje u obuci je 1.000 € i obuhvata praktičnu obuku, materijale za pripremu i polaganje teorijskog i praktičnog dijela testa za sticanje ovog sertifikata.


Da bi ste dobili IIRCG specijalistički sertifikat sa zvanjem "OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR-SPECIJALISTA ZA INFORMACIONE SISTEME", treba da ispunite sledeće uslove:

1. Obrazovanje:

Visoka stručna sprema (minimum tri godine završenog Visokog obrazovanja);

2. Radno iskustvo (dovoljno je da kandidat ispunjava jedan od navedenih uslova u pogledu radnog iskustva):

Opcija 1:  Najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima eksterne i/ili interne revizije IS/IT;

ili

Opcija 2:    Najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima upravljanja bezbjednosi informacija i/ili IT poslovima;

ili

Opcija 3:    Najmanje tri godina radnog iskustva na poslovima eksterne i/ili interne revizije.

Napomena u vezi opcije 3: Polaznici koji su zaposleni u bankarskom sistemu Crne Gore bi trebalo da posjeduju 3 godine iskustva u internoj reviziji u finansijskom sektoru, polazeći od zahtjeva člana 74. Zakona o bankama. Za ostale zainteresovane kadnidate (koji nisu zaposleni u crnogorskim bankama) ovo ograničenje u pogledu radnog iskustva u finansijksom sektoru ne važi.


Obrazac kojim kandidat  dokazuje da posjeduje radno iskustvo za sticanj ovog specijalitičkog zvanja možete dobiti ukoliko kliknete ovdje...

3. Praktična obuka:

Kandidat je u obavezi da pogleda ONLINE predavanja sa IIRCG zaštićenog dijela web sajta http://dls-cg.com/login/index.php

Da bi ste slušali predavanja (video materijal) potrebno je da se obratite IIRCG Administraciji da Vam dodijeli korisničko ime i šifru za neograničen pristup navedenoj obuci. Administracija je dostupna putem mobilnog telefona + 382 69 585 005; fiksnog telefona + 382 20 656 203 ili e-mail adrese info@iircg.co.me

4. Testiranje: Kandidat je u obavezi da polaže ONLINE test (na bazi prethodno sprovedene obuke i dobijene literature) uz uslov da osvoji minimum 60% poena na testu.

5. Izrada pristupnog rada iz oblasti revizije Informacionog Sistema na bazi unaprijed definisanih simuliranih situacija u vezi sa poslovanjem nekog preduzeća u skladu sa zahtjevima predavača

6. Odbrana pred Komisijom pristupnog rada iz oblasti revizije Informacionog Sistema

7. Podnošenje zahtjeva za izdavanje sertifikata:

Kandidat je u obavezi da nakon što ispuni uslove navedene od tačke 1-6, popuni "Zahtjev za izdavanje specijalističkog sertifikata za sticanje IIRCG zvanja Ovlašćeni interni revizor-specijalista za Informacione Sisteme" i dostavi ga sa propratnom dokumentacijom u prostorijama Instituta. Zahtjev možete preuzeti ukoliko kliknete ovdje...

 

PREDAVAČI SU:


 

DOC. DR ADIS BALOTA

CRNA GORA

 • Direktor Fonda za zdravstvo Crne Gore,

 • Dekan Fakulteta za Informacione Tehnologije-Univerzitet Mediteran Podgorica,

 • prethodni je Pomoćnik Ministra u Ministarstvu za informaciono društvo i telekomunikacije, za sektor informatičke infrastrukture,

 • predavač je u oblasti Informacione Tehnologije na predmetima: Arhitektura računarskih sistema, Upravljanje Informacionim Sistemima, Sigurnost i zaštita Informacionih Sistema, Administracija računarskih mreža i Projektovanje i razvoj računarskih mreža.


DOC. DR IGOR FRANC

SRBIJA

 • Načelnik Odjeljenja za visokotehnološki kriminal Međunarodnog instituta u Beogradu,

 • Osnovao je Agenciju za bezbjednost podataka – SECIT security consulting, gde je izvršni direktor,

 • Bavi se informacionom bezbjednošću i digitalnom forenzikom više od 12 godina i doktorirao je u toj oblasti,

 • Ima  više od 10 godina iskustva kao predavač, a izabran je u zvanje docenta za užu naučnu oblast informatika i računarstvo pri Fakultetu za Informacione Tehnologije Metropolitan Univerziteta Beograd ,

 • Napisao je više knjiga i radova u međunarodnim i domaćim časopisima, a aktivan je i kao autor tekstova iz oblasti bezbjednosti na više blogova,

 • Predavač je na različitim konferencijama u regionu.

 

LUKA MILINKOVIĆ

SRBIJA

 • IT revizor u Komercijalnoj banci Beograd, gde sprovodi kontrolu informacionog sistema, IT propisa i procedura i procenu rizika IT sistema banke. Reviziju informacionog sistema sprovodi na nivou grupe i u subsidijarima, a redovno učestvuje i tokom revizija poslovnih procesa kako bi se proverile uspostavljene IT kontrole,

 • Informacionom bezbednošću i edukacijom se bavi više od 10 godina, a tokom tog perioda radio je i na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, gde je trenutno na doktorskim studijama,

 • Radio je na razvoju i implementaciji bezbednosnih metoda, mrežnih tehnologija i algoritama za enkripciju,

 • Autor je mnogobrojnih radova na domaćim i međunarodnim naučnim konferencijama, kao i stručnih članaka za IT časopis PC Press,

 • Luka je član međunarodne organizacije ISACA i sertifikovani interni provjerivač za ISO/IEC 27001, a za ISO 31000 je vodeći risk menadžer.

 

 

TEME KOJE SU OBRAĐENE TOKOM OBUKE

NAZIV TEME PREDAVAČ

    

     -Korporativno upravljanje i revizija informacionih sistema:

   -Zadaci sistema sigurnosti,
   -Da li su informacije u vašoj organizaciji sigurne?
   -Napadi i prijetnje, sigurnost, sigurnosni ciljevi. 
   -Sigurnosne usluge,
   -Strategija ostvarivanja sigurnosti,
   -Sigurnosni modeli,
   -Klasifikacija informacija,
   -Metode zaštite,
   -Model upravljanja IT rizikom,

 

DOC. DR ADIS BALOTA

 

Uvod u reviziju informacionog sistema

-          Regulativa i obaveze IT revizora

-          Interne kontrole

-          Analiza rizika

-          Metodologija IT revizije

-          Konsultantska uloga revizora

-          Saradnja IT revizora i revizora poslovnih procesa

-          Godišnje planiranje revizija i vanredne revizije

-          Uspostavljanje internih kontrola za bezbjedno poslovanje

-          Regulativa u vezi informacione bezbjednosti

-          Klasifikacija i označavanje informacija

-          Strategija bezbjednosti

-          Klasifikacija IT rizika

-          Prava pristupa i primjenjene kontrole

-          Bezbjednost, integritet i dostupnost sistema

 

DOC. DR IGOR FRANC

 

LUKA MILINKOVIĆ

    

-          Revizija važnih djelova informacionog sistema

-          Proces revizije od početka do kraja

o   Planiranje revizije

o   Rad na terenu – regulativa, politike i procedure, testovi…

o   Usaglašavanje nalaza i preporuka

o   Pisanje izvještaja

o   Izvještavanje odgovornih osoba

-          Revizija ugovora sa partnerima i klijentima (regulativa)

-          Revizija eksternalizovanih IT usluga, posjeta partnerima

-          Revizija BCP-a i DRP-a

-          Aktuelne IT prijetnje

-          Bezbjednost IT infrastrukture

-          Bezbjednost poslovanja i primjeri iz prakse

-          Uloga zaposlenih u doprinošenju IT bezbjednosti

-          Edukacija

 

DOC. DR IGOR FRANC

 

LUKA MILINKOVIĆ

 

-          Praktični primjeri IT revizije i iskustva iz prakse

-          Praktični primjeri zajedničke revizije i iskustva iz prakse – procesna (biznis) revizija i IT revizija

-          Uloga IT revizije u prevenciji i detekciji internih i eksternih prevarnih radnji

-          Revizija IT projekata

-          Provjera realizacije preporuka – Follow up

 

 

DOC. DR IGOR FRANC

 

LUKA MILINKOVIĆ

 

 

OBUKA JE ORGANIZOVANA U SALI FAKULTETA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U PODGORICI (UNIVERZITET MEDITERAN) U ULICI JOSIPA BROZA ITA BB-STARI AERODROM.

 

 

 

Naslovna